యేసు రాజు జన్మించె

Here are the chords for my original composition. Please watch, share and subscribe to my YouTube channel

Fm Db Eb Cm
యేసు రాజు జన్మించె - నా కొరకై ఇలలో
Eb Cm Fm
క్రీస్తు యేసు ఉదయించె - మనకొరకై భువిలో (2)

Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
ఓ సొదరా ఓ సోదరీ - ఉత్సహ గానము చేసేదము
Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
ఓ సొదరా ఓ సోదరీ - ఆనందంతో గంతులు వేసేదము || యేసు రాజు||

Fm Ab Bbm
దావీదు వంశమందు - బేత్లెహేము గ్రామమందు
Eb Cm Fm
కన్య మరియ గర్భమందు - రక్షకుడు పుట్టెను (2)
Fm Db Eb Cm
పాపులను రక్షింప – నరరూపం దాల్చెను (2)
Fm Eb Cm Fm
పశువుల శాలయందు – పసివాడై వెలిసెను (2) || ఓ సొదరా||

Fm Ab Bbm
ఆశ్చర్యకరుడు - ఆలోచనకర్త
Eb Cm Fm
బలవంతుడైన ప్రభు - నిత్యుడగు తండ్రి (2)
Fm Db Eb Cm
సమాధానకర్తయగు - అధిపతియై యేసయ్య (2)
Fm Eb Cm Fm
దివినుంచి భువికి నేడు – దిగివచ్చెను (2) || ఓ సొదరా||

Fm Ab Bbm
బంగారు సాంబ్రాణి - బోళమును అర్పించ
Eb Cm Fm
తారను వెంబడించి – జ్ఞానులు వచ్చిరి (2)
Fm Db Eb Cm
సంతోష గానముతో - పరిశుద్ధుని సన్నిధిని (2)
Fm Eb Cm Fm
సాగిలపడి యేసుని – పూజించిరి (2) || ఓ సొదరా||

Strumming: D D U D U
Advertisements

Yesu Raju Janminche

Here are the chords for my original composition. Please watch, share and subscribe to my YouTube channel. 

Fm Db Eb Cm
Yesu Raju Janminche - Naa Korakai Ilalo
Eb Cm Fm
Kreesthu Yesu Udayinche - Manakorakai Bhuvilo

Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
O Sodara O Sodari - Uthsaha Gaanamu Chesudamu
Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
O Sodara O Sodari - Anandamtho Ganthulu Vesudamu ||Yesu||

Fm Ab Bbm
Daveedu Vamshamandu - Bethlehemu Gramamandu
Eb Cm Fm
Kanya Mariya Garbhamandu - Rakshakudu Puttenu (2)
Fm Db Eb Cm
Pappulanu Rakshimpa – Nararoopam Daalchenu (2)
Fm Eb Cm Fm
Pashuvula Shalayandu – Pasivadai Velisenu (2) ||O Sodara||


Fm Ab Bbm
Asharya Karudu - Alochanakartha
Eb Cm Fm
Balavanthudaina Prabhuvu - Nithyudagu Thandri (2)
Fm Db Eb Cm
Samadhana Karthayagu - Adhipathiyai Yesayya (2)
Fm Eb Cm Fm
Divinunchi Bhuviki Nedu – Digivachchenu (2) ||O Sodara||


Fm Ab Bbm
Bangaru Sambrani - Bolamunu Arpincha
Eb Cm Fm
Taranu Vembadinchi – Gnanulu Vachiri (2)
Fm Db Eb Cm
Santosha Ganamutho - Parishudhuni Sannidhini (2)
Fm Eb Cm Fm
Sagilapadi Yesuni – Poojinchiri (2) ||O Sodara||

Strumming: D D U D U

Yesu Raju Janminche (Official Christmas Song)

Finally, the wait is over!!! I am really excited to share the video of my first ever original. Its been 2 months to date since my beloved Peddamma went to be with the Lord and I am dedicating this song to her.

I am thankful to God for giving me this opportunity to use my talents for His glory. Special thanks to my parents, family and friends for their prayers and support.

Here is the link to the YouTube video. Please watch, share and subscribe to my channel for more updates.

Lyrics, Tune & Produced: Vijay Kondapuram
Vocals: Enosh Kumar & Shalom Jagan
Music: Enoch Jagan
Guitars: David Livingston
Video Editing: Vijay & Shanth Kondapuram

Please stay tuned for the Lyrics and Chords…

Sandhadi (Joyful Noise)

Gm       F       
Bethlahemulonanta - Sandhadi
Eb       F
Pashuvula Paakalo – Sandhadi
Gm         F       
Doothalu Vachchenanta Sandhadi
Eb       F
Paatalu Paadenanta – Sandhadi   ||Bethlahemu||
Gm       F       Cm        Dm     
Raaraaju Puttenani Sandhadi - Maa Raaju Puttenani Sandhadi (2)
Gm     F          Eb      F       
Chesaaranta Sandhade Sandadhi - Cheyabodaamu Sandhade Sandhadi (2)

Gm
Happy Happy...
Gm     F           Eb        F
Happy Happy Christmas Christmas - Wish you a Happy Christmas
Gm     F           Eb        F
Merry Merry Christmas Christmas - Wish you a Merry Christmas

Gm        F       
Ardha Raathri Velalo - Sandhadi
Eb         F
Doothalu Vachchenantaa - Sandhadi
Gm        F       
Rakshakudu Puttenani Sandhadi 
Eb         F
Vaarthanu Thelipenataa Sandhadi   ||Ardha Raathri||  
Gm     F          Eb      F
Chesaaranta Sandhade Sandhadi - Cheyyabodaamu Sandhade Sandhadi 
Gm     F          
Chesaaranta Sandhade Sandhadi
Eb      F
Cheyyabodaamu Sandhadi Sandhadi Sandhadi Sandhadi Sandhade    ||Happy||
	 
Gm        F       
Gollalu Vachchirantaa Sandhadi
Eb         F
Manasaaraa Mrokkirantaa Sandhadi 
Gm       F       
Andaala Baaludantaa Sandhadi
Eb      F
Andari Devudani Sandhadi      ||Gollalu||
Gm       F       Cm        Dm
Raaraaju Puttenani Sandhadi - Maa Raaju Puttenani Sandhadi (2)
Gm     F          Eb      F
Chesaaranta Sandhade Sandhadi - Cheyabodaamu Sandhade Sandhadi (2)||Happy||

Gm         F       
Thaaranu Choochukuntu Sandhadi
Eb         F
Gnaanulu Vachchaarantaa Sandhadi
Gm         F       
Pettelu Thechchaarantaa Sandhadi
Eb        F
Kaanukalichchaarantaa Sandhadi   ||Thaaranu||
Gm       F       Cm        Dm
Raaraaju Puttenani Sandhadi - Maa Raaju Puttenani Sandhadi (2)
Gm     F          Eb      F
Chesaaranta Sandhade Sandhadi - Cheyabodaamu Sandhade Sandhadi (2)||Happy||

Strumming: D D U D U

YouTube Link

మేలులు నీ మేలులు

Em    D     C      Em
మేలులు నీ మేలులు - మరచి పోలేనాయ్యా (2)
  G  Am-B   D   C     Em 
నా ప్రాణమున్నంత వరకు - విడచి పోలేనాయ్యా
Em    D    C     Em
మేలులు నీ మేలులు - మరచి పోలేనాయ్యా

Em      G         D      Em
కొండలలో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - మరచి పోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ..
Em      G          D     Em
శ్రమలలో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - విడిచి పోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ.. (2)
Em      G     D      Em
కొండలలో ఉన్ననూ నను - మరచి పోలేదయ్యా
Em      G     D      Em
శ్రమలలో ఉన్ననూ నను - విడిచి పోలేదయ్యా
  G      D       Bm     Em 
నీది గొర్రెపిల్ల మన్సయా యేసయ్యా - గొర్రెపిల్ల మన్సయా యేసయ్యా
G      D       Bm     Em 
గొర్రెపిల్ల మన్సయా యేసయ్యా - గొర్రెపిల్ల మన్సయా యేసయ్యా

Em     G         D    Em
అగ్నిలో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - కాలిపోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ..
Em      G         D      Em
జలములలో వెళ్ళినా ఆ.. ఆ.. ఆ.. - మునిగిపోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ.. (2)
Em     G     D    Em
అగ్నిలో ఉన్ననూ నను - కాలిపోలేదయ్యా
Em      G     D     Em
జలములలో వెళ్ళినా నను - మునిగిపోలేదయ్యా
  G      D        Bm      Em 
నీది పావురపు మనసయా యేసయ్యా - పావురపు మనసయా యేసయ్యా
G      D       Bm      Em 
పావురపు మనసయా యేసయ్యా - పావురపు మనసయా యేసయ్యా

Em      G         D     Em
చీకటిలో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - మరిచిపోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ..
Em       G          D      Em
దుఃఖములో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - స్నేహితుడైనావయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ..
Em     G     D     Em
చీకటిలో ఉన్ననూ నను - మరిచిపోలేదయ్యా
Em       G      D      Em
దుఃఖములో ఉన్ననూ మంచి - స్నేహితుడైనావయ్యా
  G       D       Bm      Em 
నీది ప్రేమంచే మన్సయా యేసయ్యా - ప్రేమంచే మన్సయా యేసయ్యా
G       D       Bm      Em 
ప్రేమంచే మన్సయా యేసయ్యా - ప్రేమంచే మన్సయా యేసయ్యా

Strumming: D D U D U D U D D

YouTube Link

నాదంటూ లోకాన ఏదీ లేదయ్యా

I play this song in key of F. You can Capo 3 and use the below chords

D     G  A   D
నాదంటూ లోకాన ఏదీ లేదయ్యా
D    G    A      D
ఒకవేళ ఉందంటే నీవిచ్చనదే ప్రభువా
 G  Bm   A   D
నీదే నీదే బ్రతుకంతా నీదే (2)        ||నాదంటూ||

A     D     A     D
నాకు ఉన్న సామర్ధ్యం - నాకు ఉన్న సౌకర్యం
A     D     A     D
నాకు ఉన్న సౌభాగ్యం - నాకు ఉన్న సంతానం  
D    A  D  D      A  D
ఆరగించే ఆహారం - అనుభవించే ఆరోగ్యం (2)
D   A   D
కేవలం నీదేనయ్యా (2)           ||నాదంటూ||

A     D     A     D
నాకు ఉన్న ఈ బలం - నాకు ఉన్న ఈ పొలం
A     D     A     D
త్రాగుచున్న ఈ జలం - నిలువ నీడ ఈ గృహం
D      A  D   D      A   D
నిలచియున్న ఈ స్థలం - బ్రతుకుచున్న ప్రతి క్షణం (2)
D   A  D
కేవలం నీదేనయ్యా (2)           ||నాదంటూ||

Strumming: D U D D U

YouTube Link (Note the video song is in a key of C)

Mahima Ghanataku Arhudavu

Em        D    C     Em
Mahima Ghanataku Arhudavu - Neeve Naa Daivamu
Em   D       Em 
Srushtikartha - Mukthidaatha (2)
  C         D 
Maa Sthuthulaku Paathrudaa...

Em  D   Em     D   Em
Aradhana Neeke - Aradhana Neeke
Em               D    Em 
Aradhana Sthuthi Aradhana - Aradhana Neeke (2)
Em  D   Em     D   Em
Aradhana Neeke - Aradhana Neeke (2)

Em             D           Em
Mannaanu Kuripinchinaavu - Bandanundi Neellichchinaavu (2)
Em      D
Yehova Eere - Choochukonunu (2)
C         D  
Sarvamu Samakoorchunu...                ||Aradhana||

Em               D          Em
Vyaadhulanu Tholaginchinaavu - Mruthulanu Mari Lepinaavu (2)
Em       D
Yehova Rapha - Swasthaparachunu (2)
C         D  
Nanu Swasthaparachunu...                ||Aradhana||

Strumming: D D U D U D U D

YouTube Link

మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు

Em        D    C     Em
మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు - నీవే మా దైవము (2)
Em D    Em        
సృష్టికర్త - ముక్తిదాత (2) 
  C       D 
మా స్తుతులకు పాత్రుడా….

Em  D  Em    D Em
ఆరాధన నీకే – ఆరాధన నీకే (2)
Em           D   Em     
ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన – ఆరాధన నీకే (2)
Em  D  Em    D Em
ఆరాధన నీకే – ఆరాధన నీకే (2)

Em           D        Em
మన్నాను కురిపించినావు – బండనుండి నీళ్లిచ్చినావు (2)
Em       D
యెహోవా యీరే – చూచుకోనును (2)
C        D           
సర్వము సమకూర్చును..               ||ఆరాధన||  

Em            D        Em
వ్వాధులను తొలగించినావు – మృతులను మరి లేపినావు (2)
Em       D
యెహోవా రాఫా – స్వస్థపరచును(2)
C       D  
నను స్వస్థపరచును                  ||ఆరాధన|| 

Strumming: D D U D U D U D

YouTube Link

Ninu Choodani Kshenamu

Em     G D   Em       G D   Em
Neetho Nundani Brathuku - Ninu Choodani Kshanamu
Em   C B  Am    Em B     Em 
Oohinchalenu - Naa Yesayya oh.. ho.. ho..
Em     G D   Em        G D   Em
Ninu Choodani Kshanamu - Neetho Nundani Brathuku
Em   C B  Am    Em B     Em 
Oohinchalenu - Naa Yesayya oh.. ho.. ho..

Em      Bm     Em        Bm     Em
Nidu Swaramu Vinakane Nenu - Ninu Vidachi Tirigiti Nenu
Em     C  Am  D      C Eb Em 
Nadu Bratukulo Samastamu - Kolipoyiti (2)
Em     G D   Em        G D   Em
Ninu Choodani Kshanamu - Neetho Nundani Brathuku
Em   C B  Am    Em B     Em 
Oohinchalenu - Naa Yesayya oh.. ho.. ho..

Em        Bm Em            Bm Em
Nee Divya Premanu Vidachi - Nee Aatma Thodu Trosivesi
Em    G      C       Em Eb   Em 
Andhakara Trovalo Nadachi - Nee Gayame Repithini
Em   G D Em         G  D Em 
Ayina Ade Prema - Nanu Cherchukunna Prema
Em    C  B  Am       Em B  Em
Nanu Veedanee Karuna - Maruvalenaya Yesayya

Em     G D   Em       G D   Em
Neetho Nundani Brathuku - Ninu Choodani Kshanamu
Em   C B  Am    Em B     Em 
Oohinchalenu - Naa Yesayya oh.. ho.. ho..

Em       Bm Em          Bm Em 
Nanu Hattukunna Prema - Nanu Cherchukunna Prema
Em    G     C       Em Eb Em 
Nee velugulone Nithyam - Ne Nadichedan (2)
Em     G D  Em      G D  Em 
Nanu Vidavaku Priyuda - Naku Toduga Naduvu
Em   C  B   Am      Em B  Em
Neetone Naa Brathuku - Saagintunu Yesayya

Em     G D   Em        G D   Em
Ninu Choodani Kshanamu - Neetho Nundani Brathuku
Em   C B  Am    Em B     Em 
Oohinchalenu - Naa Yesayya oh.. ho.. ho..
Em     G D   Em        G D   Em
Ninu Choodani Kshanamu - Neetho Nundani Brathuku
Em   C B  Am    Em 
Oohinchalenu - Naa Yesayya (3)
 
Strumming: D U D U D U D U D

YouTube Link (Capo 2 to play in the original key)

నిను చూడని క్షణము

Em    G D  Em       G D Em
నీతో నుండని బ్రతుకు - నిను చూడని క్షణము
Em   C B  Am    Em B     Em   
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో 
Em    G D  Em       G D  Em
నిను చూడని క్షణము - నీతో నుండని బ్రతుకు 
Em   C B Am    Em B     Em   
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో 

Em     Bm    Em      Bm   Em
నీదు స్వరము వినకనె నేను – నిను విడచి తిరిగితి నేను
Em     C  Am D      C Eb Em 
నాదు బ్రతుకులో సమస్తము కోలిపోయితి (2)
Em    G D  Em       G D  Em
నిను చూడని క్షణము - నీతో నుండని బ్రతుకు  
Em   C B Am    Em B     Em   
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో     

Em      Bm Em          Bm Em
నీ దివ్య ప్రేమను విడచి – నీ ఆత్మ తోడు త్రోసివేసి
Em    G     C     Em Eb Em 
అంధకార త్రోవలో నడచి – నీ గాయమే రేపితిని (2)
Em    G D Em        G  D Em   
అయినా అదే ప్రేమ – నను చేర్చుకున్న ప్రేమ
Em   C B Am      Em  B  Em
నను వీడని కరుణ - మరువలేనయా యేసయ్యా  

Em    G D  Em      G   Em
నీతో నుండని బ్రతుకు - నిను చూడని క్షణము
Em   C B Am    Em B     Em   
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో 

Em      Bm  Em        Bm  Em
నను హత్తుకున్న ప్రేమ – నను చేర్చుకున్న ప్రేమ
Em    G    C      Em Eb Em 
నీ వెలుగు లోనే నిత్యం – నే నడిచెదన్ (2)
Em    G D  Em      G D  Em 
నను విడువకు ప్రియుడా – నాకు తోడుగా నడువు
Em  C B  Am    Em  B  Em
నీతోనే నా బ్రతుకు సాగింతును – యేసయ్యా 
    
Em    G D  Em       G D  Em
నిను చూడని క్షణము - నీతో నుండని బ్రతుకు 
Em   C B Am    Em B     Em   
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో 
Em    G D  Em       G D  Em
నిను చూడని క్షణము - నీతో నుండని బ్రతుకు 
Em   C B Am    Em    
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా (3)

Strumming: D U D U D U D U D

YouTube Link (Capo 2 to play in the original key)

Gehre Pyar Se

Dm     Bb C      Dm  
Gehre Pyar Se Tune Pyar Kiya (2)
    Bb    C   Dm  
Maa Se Gehra Hai Pyar Tera (2)

Dm      C           
Tu Dhany Hai Sarv Shresth Hai 
   Bb        Dm  add C Bb on repeat
Tere Jaisa Nahi Aur Koyi (2)

   Dm   C   Bb
Hallelujah - Hallelujah (4)

Dm      Bb C     Dm
Tujhe Main Kabhi Bhulunga Nahi (2)
   Bb     C     Dm
Tere Saath Saath Main Chalunga
  Bb    C     Dm
Ek Noor Ke Samaan Rahunga (2)     ||Tu Dhany||

Dm      Bb C     Dm
Teri Marzi Se Main Sada Chalu (2)
   Bb     C     Dm
Tere Saath Saath Main Chalunga
  Bb    C     Dm
Ek Noor Ke Samaan Rahunga (2)     ||Tu Dhany||

   Bb     C     Dm
Tere Saath Saath Main Chalunga
  Bb    C     Dm
Ek Noor Ke Samaan Rahunga (2)     ||Tu Dhany||

Strumming: D D U D U D U D

YouTube Link

Prema Yesuni Prema

D        A    G        D
Prema Yesuni Prema - Adi Evvaru Koluvalenidi
  Bm      Em    G         D
Nijamu Deenini Nammu - Idi Bhuvi Andinchalenidi
D         Bm   A   F#m   G
Ennadennadu Maaranidi -Naa Yesuni Divya Prema
          A       Bm    D 
Ennadennadu Veedanidi -Naa Yesuni Nithya Prema       ||Prema||

D         Bm  A     F#m    G
Thallithandrula Prema - Needa Vale Gathiyinchunu
         A      Bm    D 
Kanna Biddala Prema - Kalalaa Karigipovunu          ||Ennadennadu||

D       Bm  A    F#m   G
Bhaaryaa Bharthala Madhya - Vikasinchina Prema Pushpamu
         A      Bm    D 
Vaadipoyi Raalunu Thvaralo - Modulaa Migilipovunu     ||Ennadennadu||

D         Bm  A      F#m    G
Bandhu Mithrulayandu - Veluguchunna Prema Deepamu
          A         Bm   D 
Noone Unnantha Kaalame - Velugunichchi Aaripovunu       ||Ennadennadu||

D          Bm  A       F#m    G
Dharalona Premalanniyu - Sthiramu Kaavu Tharigipovunu
             A        Bm    D 
Kreesthu Yesu Kalvari Premaa - Kadavaraku Aadarinchunu  ||Ennadennadu||

Strumming: D D U D U

YouTube Link

చేయి పట్టుకో నా చేయి పట్టుకో

C        F    G
చేయి పట్టుకో - నా చేయి పట్టుకో
G       
జారిపోకుండా - నే పడిపోకుండా
G    Em  G  C 
యేసు నా చేయి పట్టుకో
  G       
నే జారిపోకుండా - నే పడిపోకుండా
G    Em  G  C 
యేసు నా చేయి పట్టుకో             ||చేయి||

C            Am
కృంగిన వేళ - ఓదార్పు నీవేగా
   F   G    F    C  
నను ధైర్యపరచు - నా తోడు నీవేగా (2)
    Am   F     G
మరువగలనా - నీ మధుర ప్రేమను (2)
     Dm   C   
యేసు నా జీవితాంతము 
G    Dm   C F G
యేసు నా జీవితాంతము...            ||చేయి||

C            Am
లోక సంద్రము - నాపై ఎగసినా
 F    G    F    C 
విశ్వాస నావలో - కలవరమే రేగినా (2)
     Am   F    G
నిలువ గలనా - ఓ నిముషమైనను (2)
     Dm    C   
యేసు నా చేయి విడచినా
G    Dm    C F G
యేసు నా చేయి విడచినా...         ||చేయి||

Strumming: D D U D U D U D

YouTube Link (Capo 2 if you want to play in the original key of D)

ప్రేమ యేసుని ప్రేమ

D       A     G       D
ప్రేమ యేసుని ప్రేమ - అది ఎవ్వరు కొలువలేనిది
  Bm     Em     G        D    
నిజము దీనిని నమ్ము - ఇది భువి అందించలేనిది
D        Bm    A   F#m   G
ఎన్నడెన్నడు మారనిది - నా యేసుని దివ్య ప్రేమ
         A       Bm   D   
ఎన్నడెన్నడు వీడనిది - నా యేసుని నిత్య ప్రేమ    ||ప్రేమ||

D       Bm  A    F#m   G
తల్లిదండ్రుల ప్రేమ - నీడ వలె గతియించును
      A     Bm   D 
కన్నబిడ్డల ప్రేమ - కలలా కరిగిపోవును        ||ఎన్నడెన్నడు||

D       Bm  A    F#m    G
భార్యా భర్తల మధ్య - వికసించిన ప్రేమ పుష్పము
           A      Bm    D 
వాడిపోయి రాలును త్వరలో - మోడులా మిగిలిపోవును ||ఎన్నడెన్నడు||

D        Bm  A      F#m   G
బంధుమిత్రులయందు - వెలుగుచున్న ప్రేమ దీపము
         A        Bm   D 
నూనె ఉన్నంత కాలమే - వెలుగునిచ్చి ఆరిపోవును  ||ఎన్నడెన్నడు||

D         Bm  A     F#m   G
ధరణిలోన ప్రేమలన్నియు - స్థిరము కావు తరిగిపోవును
          A       Bm   D 
క్రీస్తు యేసు కల్వరి ప్రేమా - కడవరకు ఆదరించును ||ఎన్నడెన్నడు||

Strumming: D D U D U

YouTube Link

Cheyi Pattuko Naa Cheyi Pattuko

C          F     G
Cheyi Pattuko - Naa Cheyi Pattuko
G
Jaaripokundaa - Ne Padipokundaa
G    Em  G  C 
Yesu Naa Cheyi Pattuko              
  G
Ne Jaaripokundaa - Ne Padipokundaa
G    Em  G  C 
Yesu Naa Cheyi Pattuko                ||Cheyi||

C              Am
Krungina Vela - Odaarpu Neevegaa
   F     G     F     C  
Nanu Dhairyaparachu - Naa Thodu Neevegaa (2)
     Am    F      G
Maruvagalanaa - Nee Madhura Premanu (2)
     Dm      C 
Yesu Naa Jeevithaanthamu 
G    Dm      C F G
Yesu Naa Jeevithaanthamu...            ||Cheyi||

C              Am
Loka Sandramu - Naapai Egasinaa
 F      G    F     C  
Vishwaasa Naavalo - Kalavarame Reginaa (2)
      Am    F      G
Niluvavagalanaa - Oka Nimishamainanu (2)
     Dm      C 
Yesu Naa Cheyi Vidachina 
G    Dm      C F G
Yesu Naa Cheyi Vidachina...             ||Cheyi||

Strumming: D D U D U D U D

YouTube Link (Capo 2 if you want to play in the original key of D)

మనసంతా

The original song is in F#m, Capo 2 if you want to play in the original key

Intro: Em G Em G | Em G Am C

Em    G   Am   C
మనసంతా నీవే - ఊహల్లో నీవే
Em    G  Am    C
కనుపాపలో నీవే - నా జీవం నీవే

Instrumental: Em G Em G

Em     G   Am    C
నరనరములో నీవే - నా సర్వం నీవే
Em     G   Am    C
హృదయంలో నీవే - యెసయ్యా నీవే
G    Am    Em    C
నా పెదవులపై - ప్రతి గానం నీవెగా
G    Am    Em   C
నా ప్రతి శ్వాసలో - నీకే ఆరాధనా

Em    G     Am    C
కరుణించే దేవుడవూ - ప్రేమించే దేవుడవు
Em   G     Am    C
నీ ప్రేమ విడువనిదీ - నీ ప్రేమ మరువనిది
G    Am    Em    C
నా పెదవులపై - ప్రతి గానం నీవెగా
G    Am    Em   C
నా ప్రతి శ్వాసలో - నీకే ఆరాధనా

Instrumental: Em///|Em//D|Em//D|Em C Am D|Em C Am D|D///

  G   Am      Em  C
నీవే నా గీతము - నీవే సంగీతము
  G   Am      Em  C
నాదు జీవితము - నీకే అర్పింతును
G    Am    Em    C
నా పెదవులపై - ప్రతి గానం నీవెగా
G    Am    Em   C
నా ప్రతి శ్వాసలో - నీకే ఆరాధనా

Strumming: D D U U D U

YouTube Link

చాలునయా చాలునయా

Em    Am      D     Bm   Em
చాలునయా చాలునయా - నీ కృప నాకు చాలునయా (2)
D   A       Em  D    A       Em
ప్రేమామయుడివై ప్రేమించావు - కరుణామయుడివై కరుణించావు (2)
Em       D 
తల్లిగ లాలించి - తండ్రిగ ప్రేమించే (2)
Em  D    Bm    Em
ప్రేమా కరుణా - నీ కృప చాలు (2)       ||చాలునయా||

Em       D      C          Am   Em
జిగటగల ఊభిలో పడియుండగా - నా అడుగులు స్థిరపరచి నిలిపితివయ్యా (2)
Em       D          Em       D    
హిస్సొపుతో నన్ను కడుగుము యేసయ్యా - హిమము కంటెను తెల్లగ మార్చయ్యా
Em      D           Em      D    
నీకేమి చెల్లింతు నా మంచి మెస్సయ్యా - నా జీవితమంత అర్పింతు నీకయ్యా
Em  D    Bm    Em
ప్రేమా కరుణా - నీ కృప చాలు (2)       ||చాలునయా||

Em          D     C         Am   Em
బంధువులు స్నేహితులు త్రోసెసినా - తల్లిదండ్రులే నన్ను వెలివేసినా (2)
Em    D         Em       D    
నన్ను నీవు విడువనె లేదయ్యా - మిన్నగ ప్రేమించి రక్షించినావయ్యా
Em      D          Em      D    
నీకేమి చెల్లింతు నా మంచి మెస్సయ్యా - నీ సాక్షిగ నేను ఇల జీవింతునయ్యా
Em  D    Bm    Em
ప్రేమా కరుణా - నీ కృప చాలు (2)       ||చాలునయా||

Strumming: D D U D U

YouTube Link

Chalunaya Chalunaya

Em    Am      D        Bm   Em
Chalunaya Chalunaya - Nee Krupa Naaku Chalunaya (2)
D   A        Em D    A        Em
Premamayudivai Preminchavu - Karunamayudivai Karuninchavu (2)
Em         D        
Thalliga Lalinchi - Thandriga Preminche (2)
Em  D    Bm      Em
Prema Karuna - Nee Krupa Chalu (2)      ||Chalunaya||

Em        D       
Jigatagala Oobilo Padiyundaga 
C            Am     Em
Naa Adugulu Stiraparachi Nilipithivayya (2)
Em       D         
Hissoputho Nannu Kadugumu Yesayya
Em      D
Himamu Kantenu Tellaga Marchayya
Em        D          
Neekemi Chellinthu Naa Manchi Messayya
Em        D
Naa Jeevithamanta Arpinthu Neekayya
Em  D    Bm      Em
Prema Karuna - Nee Krupa Chalu (2)      ||Chalunaya||

Em          D      
Bandhuvulu Snehithulu Trosesina
C          Am    Em
Thallidandrule Nannu Velivesina (2)
Em     D         
Nannu Neevu Viduvane Ledayya 
Em        D         
Minnaga Preminchi Rakshinchinavayya
Em        D 
Neekemi Chellinthu Naa Manchi Messayya
Em        D 
Nee Sakshiga Nenu Ila Jeevinthunayya
Em  D    Bm      Em
Prema Karuna - Nee Krupa Chalu (2)      ||Chalunaya||

Strumming: D D U D U

YouTube Link

హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు

Em		      D                Em
హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు - హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు (2)

Em	  D	       C	     Em
రాజుల రాజా ప్రభువుల ప్రభువా - రానైయున్నవాడా (2)
Em		   D		          Em
మహిమా మహిమా ఆ యేసుకే - మహిమా మహిమా మన యేసుకే (2)  ||హల్లెలూయ||

Em	 D	   C	    Em
సూర్యునిలో చంద్రునిలో - తారలలో ఆకాశములో (2)
Em		   D		          Em
మహిమా మహిమా ఆ యేసుకే - మహిమా మహిమా మన యేసుకే (2)  ||హల్లెలూయ||

Em	 D	  C	    Em
కొండలలో లోయలలో - జీవులలో ఆ జలములలో (2)
Em		   D		        Em
మహిమా మహిమా ఆ యేసుకే - మహిమా మహిమా మన యేసుకే (2)  ||హల్లెలూయ||

Em	  D	      C	   Em
ఆశ్చర్యకరుడా ఆదిసంభూతుడా - యుగయుగముల నిత్యుడా (2)
Em		   D		        Em
మహిమా మహిమా ఆ యేసుకే - మహిమా మహిమా మన యేసుకే (2)  ||హల్లెలూయ||

Strumming: D D U D U D U D

Hallelujah Hallelujah Stotramulu

Em		       D                 Em
Halleluja Hallelujah Stotramulu - Halleluja Hallelujah Stotramulu (2)	

Em	    D	       C	     Em
Raajula Raajaa Prabhuvula Prabhuva - Raanai Yunnavada (2)	
Em		   D		        Em
Mahima Mahima Aa Yesuke - Mahima Mahima Mana Yesuke (2)	 ||Halleluja||

Em	  D	     C	   Em
Sooryunilo Chandrunilo - Thaaralalo Aakaashamulo (2)
Em		   D		        Em
Mahima Mahima Aa Yesuke - Mahima Mahima Mana Yesuke (2)	 ||Halleluja||
				
Em    D	   C       Em
Kondalalo Loyalalo - Jeevulalo - Aa Jalamulalo (2)
Em		   D		         Em
Mahima Mahima Aa Yesuke - Mahima Mahima Mana Yesuke (2)	 ||Halleluja||	
				
Em	    D	      C		   Em
Ascharyakarudaa Aadi Sambhootudaa - Yugayugamula Nityudaa (2)
Em		   D		         Em
Mahima Mahima Aa Yesuke - Mahima Mahima Mana Yesuke (2)	 ||Halleluja||

Strumming: D D U D U D U D

నజరేయుడా నా యేసయ్యా

Cm     Ab   Cm  Cm      G 
నజరేయుడా నా యేసయ్యా - ఎన్ని యుగాలకైనా
Bb        Ab  Bb    Ab G   Cm
ఆరాధ్య దైవము నీవేనని - గళమెత్తి నీ కీర్తి నే చాటెద ||నజరేయుడా||

Cm     G   Ab     Cm
ఆకాశ గగనాలను - నీ జేనతో కొలిచితివి (2)
Cm   Ab    Cm  G   Bb  Ab   Cm
శూన్యములో ఈ భూమిని - వ్రేలాడదీసిన నా యేసయ్యా (2)
Cm   Bb   Ab   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం 
 G   Cm   G   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం            ||నజరేయుడా||

Cm      G    Ab     Cm
అగాధ సముద్రాలకు - నీవే ఎల్లలు వేసితివి (2)
Cm   Ab      Cm  G   Bb   Ab   Cm
జలములలో బడి నే వెళ్ళినా - నన్నేమి చేయవు నా యేసయ్యా (2)
Cm   Bb   Ab   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం 
 G   Cm   G   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం            ||నజరేయుడా||

Cm       G   Ab     Cm
సీయోను శిఖరాగ్రము - నీ సింహాసనమాయెనా (2)
Cm   Ab      Cm  G   Bb   Ab   Cm
సీయోనులో నిను చూడాలని - ఆశతో ఉన్నాను నా యేసయ్యా (2)
Cm   Bb   Ab   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం 
 G   Cm   G   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం            ||నజరేయుడా||

Strumming: D D U D U D U

YouTube Link

Nazareyuda Naa Yesa

Cm          Ab      Cm   Cm           G
Nazareyuda Naa Yesayya - Enni Yugalakaina
Bb                     Ab   Bb           Ab     G       Cm
Aradhya Daivamy Neevenani - Galametti Nee Keerthi Ne Chaateda ||Nazareyuda||

Cm        G    Ab        Cm
Akaasha Gaganaalanu - Nee Jenatho Kolachithivi (2)
Cm   Ab     Cm G    Bb    Ab   Cm
Shunyamulo Ee Bhoomini - Vreladadheesina Naa Yesayya (2) 
  Cm    Bb   Ab    Cm
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam 
  G    Cm   G    Cm
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam       ||Nazareyuda||

Cm       G     Ab       Cm
Agadha Samudralaku - Neeve Yellalu Vesithivi (2)
Cm   Ab       Cm  G    Bb    Ab   Cm
Jalamulalo Badi Ne Vellinaa - Nannemi Cheyavu Naa Yesayya (2)
  Cm    Bb   Ab    Cm
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam 
  G    Cm   G    Cm
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam       ||Nazareyuda||


Cm         G    Ab      Cm
Seeyonu Shikharaagramu - Nee Simhasanamayena (2)
Cm   Ab       Cm G     Bb   Ab   Cm
Seeyonulo Ninu Chudalani - Aashatho Unnanu Naa Yesayya (2)
  Cm    Bb   Ab    Cm
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam 
  G    Cm   G    Cm
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam       ||Nazareyuda||

Strumming: D D U D U D U

YouTube Link

Nithya Prematho

Dm     Gm  C      Dm
Nithya Prematho – Nannu Preminchen (2)
Dm   Bb   C    Dm    Bb   C   Dm
Thalli Premanu Minchinade - Loka Premanu Minchinade
Dm   Gm  C      Dm
Ninnu Nenu – Ennadu Viduvanu (2)
Dm    Bb    C    Dm     Bb    C    Dm
Nithyamu Neethone Jeevinthun - Sathya Saakshiga Jeevinthun

Dm       Gm  C       Dm
Nithya Rakshanatho – Nannu Rakshinchen (2)
Dm Bb   C  Dm    Bb   C  Dm
Eka Rakshakudu Yese - Loka Rakshakudu Yese
Dm        Gm      C       Dm
Nee Chiththamunu Cheyutakai – Nee Polikagaa Undutakai (2)
Dm Bb   C     Dm    Bb       C     Dm
Naa Sarvamu Neeke Arpinthun - Poornaanandamutho Neeke Arpinthun

Dm       Gm  C       Dm
Nithya Raajyamulo – Nannu Cherpinchan (2)
Dm  Bb      C      Dm    Bb   C      Dm
Megha Rathamulapai Raanaiyunnaadu - Yesu Raajuga Raanaiyunnaadu
Dm     Gm C       Dm
Aaraadhinthunu - Saashtaangapadi (2)
Dm   Bb   C   Dm     Bb   C  Dm
Swarga Raajyamulo Yesun - Sathya Daivam Yesun

Dm     Gm  C       Dm
Nithya Prematho – Nannu Preminchen (2)
Dm   Bb   C    Dm    Bb   C   Dm
Thalli Premanu Minchinade - Loka Premanu Minchinade

Dm     Gm  C       Dm
Nithya Prematho – Nannu Preminchen (2)
Dm   Bb   C    Dm    Bb   C   Dm
Thalli Premanu Minchinade - Loka Premanu Minchinade

Strumming: D D U D U D U D

YouTube Link

నిత్య ప్రేమతో

Dm    Gm  C      Dm
నిత్య ప్రేమతో – నన్ను ప్రేమించెన్ (2)
Dm Bb   C   Dm    Bb   C   Dm
తల్లి ప్రేమను మించినదే - లోక ప్రేమను మించినదే
Dm   Gm  C      Dm
నిన్ను నేను – ఎన్నడు విడువను (2)
Dm   Bb   C   Dm    Bb  C   Dm
నిత్యము నీతోనే జీవింతున్ - సత్య సాక్షిగ జీవింతున్

Dm    Gm  C     Dm
నిత్య రక్షణతో – నన్ను రక్షించెన్ (2)
Dm Bb  C   Dm    Bb  C  Dm
ఏక రక్షకుడు యేసే - లోక రక్షకుడు యేసే
Dm     Gm     C     Dm
నీ చిత్తమును చేయుటకై – నీ పోలికగా ఉండుటకై (2)
Dm Bb   C    Dm     Bb     C    Dm
నా సర్వము నీకే అర్పింతున్ - పూ..ర్ణానందముతో నీకే అర్పింతున్

Dm     Gm  C     Dm
నిత్య రాజ్యములో – నన్ను చేర్పించన్ (2)
Dm  Bb     C    Dm     Bb  C    Dm
మేఘ రథములపై రానైయున్నాడు - యేసు రాజుగ రానైయున్నాడు
Dm   Gm  C   Dm
ఆరాధింతును - సాష్టాంగపడి (2)
Dm  Bb  C   Dm     Bb  C  Dm
స్వర్గ రాజ్యములో యేసున్ - సత్య దైవం యేసున్

Dm    Gm C      Dm
నిత్య ప్రేమతో – నన్ను ప్రేమించెన్ (2)
Dm Bb   C   Dm    Bb   C   Dm
తల్లి ప్రేమను మించినదే - లోక ప్రేమను మించినదే

Dm    Gm C      Dm
నిత్య ప్రేమతో – నన్ను ప్రేమించెన్ (2)
Dm Bb   C   Dm    Bb   C   Dm
తల్లి ప్రేమను మించినదే - లోక ప్రేమను మించినదే

Strumming: D D U D U D U D

YouTube Link

Athyunnatha Simhasanamu Pai

G     C   G    G        C 
Athyunatha Simhasanamupai - Aasinudavaiyunna Deva
Am         D        Bm D    G
Athyantha Prema Swaroopivi Neeve - Aaradhinthunu Ninne    ||Athyunatha||
 
G    C   D       Bm   Em
Ahaha... Hallelujah - Ahaha... Hallelujah
     Am   D       G   Em
Ahaha... Hallelujah - Ahaha... Hallelujah
     C   D       Bm   Em 
Ahaha... Hallelujah - Ahaha... Hallelujah
     Am   D     G       
Ahaha... Hallelujah - A...Amen

G   C   G     G         C
Ashryakaruda Stothram - Alochana Kartha Stothram 
Am       D            Bm   D     G
Balamaina Deva Nityudavagu Thandri - Samadhana Adhipathi Stothram ||Ahaha||

G      C     G     G           C
Krupa Satya Sampurnada Stothram - Krupatho Rakshinthive Stothram 
Am        D         Bm      D   G
Nee Rakthamichi Vimochinchinaave - Naa Rakshana Kartha Stothram  ||Ahaha||

G  C    G     G      C
Amen Anuvada Stothram - Alpha Omega Stothram
Am         D         Bm D    G 
Agni Jwalala Vanti Kannulu Galavada - Atyunnathuda Stothram    ||Ahaha||

Strumming: D D U D U

YouTube Link

అత్యున్నత సింహాసనముపై

G     C   G    G        C 
అత్యున్నత సింహాసనముపై - ఆసీనుడవైయున్న దేవా
Am        D      Bm D    G
అత్యంత ప్రేమా స్వరూపివి నీవే - ఆరాధింతును నిన్నే   ||అత్యున్నత||

G     C   D        Bm   Em
ఆహ హ... హల్లెలూయ - ఆహ హ... హల్లెలూయ
     Am  D        G   Em
ఆహ హ... హల్లెలూయ - ఆహ హ... హల్లెలూయ
      Am   D      G    
ఆహ హ... హల్లెలూయ - ఆ ఆ .. ఆమేన్

G   C   G    G      C 
ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం - ఆలోచన కర్తా స్తోత్రం
Am      D         Bm   D   G
బలమైన దేవా నిత్యుడవగు తండ్రి - సమాధాన అధిపతి స్తోత్రం ||ఆహహ||

G     C     G    G        C 
కృపా సత్య సంపూర్ణుడా స్తోత్రం - కృపతో రక్షించితివే స్తోత్రం
Am     D       Bm    D  G
నీ రక్తమిచ్చి విమోచించినావే - నా రక్షణ కర్తా స్తోత్రం      ||ఆహహ||

G   C     G    G      C 
ఆమేన్ అనువాడా స్తోత్రం - అల్ఫా ఓమేగా స్తోత్రం 
Am        D         Bm D    G
అగ్ని జ్వాలలవంటి కన్నులు గలవాడా - అత్యున్నతుడా స్తోత్రం ||ఆహహ||

Strumming: D D U D U

YouTube Link

Stotram Chellinthumu

Em         D      C          Em
Stotram Chellinthumu - Stuthi Stotram Chellinthumu
Em  C    Bm      Em
Yesu Naathuni Melulu Thalanchi           ||Stotram||

Em                     C     D    Em
Deevaa Raathramulu - Kantipaapavale Kaachi
Em        D    C    D    Em
Dayagala Hasthamutho - Brochi Nadipinchithivi    ||Stotram||   

Em                    C      D    Em
Gaadaandhakaaramulo - Kanneeti Loyalalo
Em        D    C     D     Em
Krushinchi Poneeyaka - Krupalatho Balaparachithivi ||Stotram||  

Em                     C       D     Em
Sajeeva Yaagamugaa - Maa Shareeramu Samarpinchi
Em         D    C     D    Em
Sampoorna Sidhdhinonda - Shudhaathmanu Nosagithivi ||Stotram|||

Em                     C      D    Em
Seeyonu Maargamulo - Palu Shodhanalu Raagaa
Em          D   C     D    Em
Saathaanni Jayinchutaku - Vishwaasamu Nichchithivi ||Stotram||   

Em                   C       D   Em
Siluvanu Mosukoni - Suvaarthanu Chepatti
Em       D     C    D     Em
Yesuni Vembadimpa - Entha Bhaagyamu Nichchithivi  ||Stotram||

Em                     C     D    Em
Paadeda Hallelujaah - Maranaatha Hallelujah
Em         D      C   D   Em
Sada Paadeda Hallelujah - Prabhu Yesuke Hallelujah ||Stotram||

Strumming: D D U D U D U

స్తోత్రం చెల్లింతుము

Em       D    C      Em
స్తోత్రం చెల్లింతుము - స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము
Em  C   Bm      Em
యేసు నాథుని మేలులు తలంచి             ||స్తోత్రం||

Em                  C    D   Em
దివారాత్రములు - కంటిపాపవలె కాచి (2)
Em      D   C   D   Em
దయగల హస్తముతో - బ్రోచి నడిపించితివి (2)    ||స్తోత్రం||

Em                  C    D   Em
గాడాంధకారములో - కన్నీటి లోయలలో
Em      D   C   D   Em
కృశించి పోనీయక - కృపలతో బలపరచితివి       ||స్తోత్రం|| 

Em                  C      D    Em
సజీవ యాగముగా - మా శరీరము సమర్పించి
Em      D   C    D   Em
సంపూర్ణ సిద్దినొంద - శుద్దాత్మను నొసగితివి        ||స్తోత్రం||

Em                     C     D  Em
సీయోను మార్గములో - పలు శోధనలు రాగా
Em        D   C    D   Em
సాతాన్ని జయించుటకు - విశ్వాసము నిచ్చితివి     ||స్తోత్రం||

Em                   C     D  Em
సిలువను మోసుకొని - సువార్తను చేపట్టి
Em      D     C    D   Em
యేసుని వెంబడింప - ఎంత భాగ్యము నిచ్చితివి     ||స్తోత్రం||

Em                   C    D    Em
పాడెద హల్లెలూయా - మరనాత హల్లెలూయా
Em        D     C   D   Em
సద పాడెద హల్లెలూయా - ప్రభుయేసుకే హల్లెలూయా ||స్తోత్రం||

Strumming: D D U D U D U

ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు

Intro: Gm Eb F F

పల్లవి
Gm     Eb      F      Gm
ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు - యేసు తోడుండగా
Gm     Eb    F      Gm
ఏ చింత లేదు ఏ నష్టం - ప్రభువే మనకుండగా

Cm   Bb    F      D
దిగులేల ఓ సోదరా - ప్రభువే మనకండగా
Cm   Bb    F      D
భయమేల ఓ సోదరీ - యేసే మనకుండగా
Bb         F         Gm  Gm
హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ - హల్లెలూయ (2) ||ఏ బాధ||

చరణం 1
Gm        F       Eb  Gm 
ఎర్ర సంద్రం ఎదురొచ్చినా - ఎరికో గోడలు అడ్డొచ్చినా
Gm     F         Gm
సాతానే శోధించినా - శత్రువులే శాసించినా
Gm    F     Eb      F
పడకు భయపడకు - బలవంతుడే నీకుండగా
Gm    F    Eb   F
నీకు మరి నాకు - ఇమ్మానుయేలుండగా        ||దిగులేల||

చరణం 2
Gm      F      Eb  Gm 
పర్వతాలు తొలగినా - మెట్టలు దద్దరిల్లినా
Gm      F         Gm
తుఫానులే చెలరేగినా - వరదలె ఉప్పొంగినా
Gm   F      Eb      F
కడకు నీ కడకు - ప్రభు యేసే దిగి వచ్ఛుగా
Gm    F    Eb       F
నమ్ము ఇది నమ్ము - యెహోవా యీరే కదా      ||దిగులేల||

Strumming: D D U D U D U D

YouTube Link

Ye Badha Ledu Ye Kashtam Ledu

Intro: Gm Eb F F

Chorus
Gm      Eb        F      Gm
Ye Badha Ledu Ye Kashtam Ledu - Yesu Thodundaga
Gm       Eb        F        Gm
Ye Chinta Ledu Ye Nastam Ledu - Prabhuve Manakundaga

Cm    Bb     F         D
Digulela Oh Sodara - Prabhuve Manakandaga
Cm    Bb     F       D
Bhayamela Oh Sodari - Yese Manakundaga
Bb           F         Gm  Gm
Hallelujah Hallelujah - Hallelujah Hallelujah (2)  ||Ye Badha||

Verse 1
Gm           F          Eb   Gm 
Yerra Sandram Yedurochina - Yericho Godalu Addochina
Gm       F            Gm
Satane Shodinchina - Shatruvule Shasinchina
Gm     F      Eb       F
Padaku Bhayapadaku - Balavanthude Nikundaga
Gm    F    Eb   F
Niku Mari Naku - Immanuelundaga        ||Digulela||

Verse 2
Gm        F      Eb   Gm
Parvataalu Tholagina - Mettalu Dadarilina
Gm         F          Gm
Thufanule Chalaregina - Varadale Upongina
Gm     F      Eb       F
Kadaku Ni Kadaku - Prabhu Yese Digivachuga
Gm    F    Eb     F
Nammu Idi Nammu - Yehova Yireh Kada       ||Digulela||

Strumming: D D U D U D U D

YouTube Link

Yesu Neeve Kaavalayya

Chorus
D         G    A        D
Yesu Neeve Kaavalayya - Naatho Kuda Raavalayya (2)
   Bm      D        Bm      D
Ghanuda Nee Divya Sannidhi - Nanu Aadukune Naa Pennidhi
   A          D
Neeve Kaavalayya - Naatho Raavalayya (2)  ||Yesu Neeve||

Verse 1
D   Bm    A  Bm   G    A
Neeve Naatho Vasthe - Digulu Naakundadu (2)
Bm  G   Bm   A       D
Neeve Agnapisthe - Tegulu Nannantadu (2)    
   A          D
Neeve Kaavalayya - Naatho Raavalayya (2)  ||Yesu Neeve||

Verse 2
D   Bm    A  Bm   G    A
Neeve Naatho Vasthe - Koratha Nakundadu (2)
Bm  G   Bm   A         D
Neeve Agnapisthe - Kshayatha Nannantadu (2)
   A          D
Neeve Kaavalayya - Naatho Raavalayya (2)  ||Yesu Neeve||

Verse 3
D   Bm    A  Bm   G    A
Neeve Naatho Vasthe - Oatami Naakundadu (2)
Bm  G   Bm   A        D
Neeve Agnapisthe - Cheekati Nannantadu (2)
   A          D
Neeve Kaavalayya - Naatho Raavalayya (2)  ||Yesu Neeve||

Strumming: D U D U D U D U D

YouTube Link (Note that the original song in the video is in Eb)

యేసూ నీవే కావాలయ్యా

పల్లవి
D              G        A         D
యేసూ నీవే కావాలయ్యా - నాతో కూడా రావలయ్యా (2)
  Bm        D            Bm         D
ఘనుడా నీ దివ్య సన్నిధి - నను ఆదుకునే నా పెన్నిధి
    A                D
నీవే కావాలయ్యా – నాతో రావలయ్యా (2)     ||యేసు నీవే||

చరనం 1 
D   Bm    A   Bm   G    A
నీవే నాతో వస్తే – దిగులు నా కుండదు (2)
Bm  G    Bm   A           D
నీవే ఆజ్ఞాపిస్తే – తెగులు నన్న౦టదు (2)
    A                D
నీవే కావాలయ్య – నాతో రావలయ్యా (2)     ||యేసు నీవే||

చరనం 2  
D   Bm   A   Bm  G    A
నీవే నాతో వస్తే – కొరత నా కుండదు (2)
Bm  G   Bm   A           D
నీవే ఆజ్ఞాపిస్తే – క్షయత నన్న౦టదు (2)   
    A                D
నీవే కావాలయ్యా – నాతో రావలయ్యా (2)    ||యేసు నీవే||

చరనం 3 
D   Bm   A   Bm  G    A
నీవే నాతో వస్తే – ఓటమి నా కుండదు (2)
Bm  G   Bm   A           D
నీవే ఆజ్ఞాపిస్తే – చీకటి నన్న౦టదు (2)
    A                D
నీవే కావాలయ్య – నాతో రావలయ్యా (2)     ||యేసు నీవే||

Strumming: D U D U D U D U D

YouTube Link (Note that the original song in the video is in Eb)

Jayam Jayam Yesulo Naaku

Intro(X2): Am / / / | Am / D C

Chorus
Am            Dm   Em  Am
Jayam Jayam Jayam Jayam - Yesulo Naaku Jayam Jayam (2)

Verse 1
Am         G 
Vishvasamutho Nenu Sagivelledaa
Dm               E
Aathma Paripoornudai Mundukelledaa (2)
F        G 
Nee Vaakyame Naa Hrudayamulo 
F        E
Naa Notilo Undhilaa    

Chorus
Am            Dm   Em  Am
Jayam Jayam Jayam Jayam - Yesulo Naaku Jayam Jayam (2)         

Verse 2
Am      G 
Goppa Kondalu Kadhilipovunu
Dm           E
Sarihaddulu Tholagipovunu (2)
F        G
Asaadhyamainadi Saadhinchedaa
F        E
Vishvasamutho Nenu         

Chorus
Am            Dm   Em  Am
Jayam Jayam Jayam Jayam - Yesulo Naaku Jayam Jayam (2)

Bridge
Am        F
Jayam Jayam...... Jayam Jayam......
Am           F
Jayam Jayam Jayam..... Jayam Jayam Jayam.....
Am           
Jayam Jayam Jayam Jayam Jayam Jayam Jayam Jayam
F
Jayam Jayam Jayam Jayam Jayam Jayam Jayam Jayam
C     G Am
Yesulo Naaku Jayam Jayam
Dm   Em  Am
Yesulo Naaku Jayam Jayam
Dm   Em  Am
Yesulo Naaku Jayam Jayam
Dm   Em      Am
Yesulo Naaku........ Jayam Jayam

Strumming: D U D U D D U

YouTube Link

జయం జయం యేసులో నాకు

Intro(X2): Am / / / | Am / D C

పల్లవి
Am             Dm      Em   Am
జయం జయం జయం జయం - యేసులో నాకు జయం జయం (2)

చరనం 1
Am              G           Dm                      E
విశ్వాసముతో నేను సాగి వెళ్లెద – ఆత్మ పరిపూర్ణుడై ముందుకెళ్లెద (2)
F            G              F            E
నీ వాక్యమే నా హృదయములో - నానోటిలో వుందిలా

పల్లవి
Am             Dm      Em   Am
జయం జయం జయం జయం - యేసులో నాకు జయం జయం (2)

చరనం 2
Am           G             Dm                 E
గొప్ప కొండలు కదలి పోవును – సరిహద్దులు తొలగిపోవును (2)
F           G           F            E
అసాధ్యమైనది సాధించెద – విశ్వాసముతో నేను

పల్లవి
Am             Dm      Em   Am
జయం జయం జయం జయం - యేసులో నాకు జయం జయం (2)

బ్రిడ్జ్
Am         F
జయం జయం...... జయం జయం......
Am           F
జయం జయం జయం..... జయం జయం జయం.....
Am 
జయం జయం జయం జయం జయం జయం జయం జయం జయం 
F
జయం జయం జయం జయం జయం జయం జయం జయం జయం
C     G        Am
యేసులో నాకు.... జయం జయం

Dm      Em   Am 
యేసులో నాకు జయం జయం
Dm      Em   Am 
యేసులో నాకు జయం జయం
Dm      Em       Am 
యేసులో నాకు........ జయం జయం

Strumming: D U D U D D U

YouTube Link

Sundara Naamam

Intro: G F

G       F      G
Yesu Naamam – Sundara Naamam 
       F       G
Yesu Naamam – Madhuram Madhuram 
Bb       C      G F G F
Junti Tenela – Kante Madhuramu

G       F       G
Paapamulanu – Kshaminchu Naamam
        F       G
Shaapamulanu – Tolaginchu Naamam 
Bb        C     G F G F
Swasthaprachunu – Yesu Naamamu 

G
Anni Naamamulakanna – Pai Naamamu 
Eb
Ninna Nedu Ekareethiga – Unna Naamamu (2) 

G        F       G F G F
Sundara Sundara Naamam – Yesuni Naamam (2)   ||Yesu Naamam||

G
Advitheeya Naamam – Athishaya Naamam 
Eb
Aradhinchu Naamam – Arbhatinchu Naamam (4) 

G        F       G F G F
Sundara Sundara Naamam – Yesuni Naamam (4)

Strumming: D D U D U D U D U

YouTube Link

సుందర సుందర నామం

Intro: G F
G       F     G
యేసు నామం - సుందర నామం
       F     G
యేసు నామం - మధురం మధురం
Bb      C      G F G F
జుంటి తేనెల - కంటె మధురము

G      F      G
పాపములను - క్షమియించు నామం
G      F     G
శాపములను - తొలగించు నామం
Bb      C     G F G F
స్వస్థపరచును - యేసు నామము

G
అన్ని నామముల కన్న పై నామము
Eb
నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్న నామము (2)

G        F       G F G F
సుందర సుందర నామం – యేసుని నామం (2)   ||యేసు నామం||

G
అద్వితీయ నామం – అతిశయ నామం
Eb
ఆరాధించు నామం – ఆర్భాటించు నామం (4)

G        F       G F G F
సుందర సుందర నామం – యేసుని నామం  (4)

Strumming: D D U D U D U D U

YouTube Link

Bangaram Adugaledu

Chorus
D    G     Bm    G      D     G   D
Bangaram Adugaledu Vajralni Adugaledu - Hrudayanni Adigavayya
D    G     Bm    G      D     G   D
Asthulni Adugaledu Anthasthu Adugaledu - Hrudayanni Adigavayya
D     Bm    G         A    D
Kanneetini Thudichavayya - Santhoshanni Ichchavayya
D      Bm   G         A   D
Manushulanu Chesavayya - Nee Roopanni Ichavayya
D     Bm-A D  D     Bm-A D
Naa Sarvam Yesayya - Naa Jeevam Yesayya
D      Bm-A D  D      A  D
Naa Praanam Yesayya - Naa Dhyaanam Yesayya

Verse 1
D    G      Bm    G     D    G   D
Paapanni Tholaginchi Shaapanni Theeseya - Bhulokam Vachavayya
D     G     Bm    G     D     G    D
Kashtanni Teerchesi Nashtanni Pudcheya - Naa Kosam Vachchavayya ||Kanneetini||

Verse 2
D     G     Bm     G     D     G    D
Rakthaanni Chindinchi Rakshananu Andinchi - Mokshaanni Ichchaavayyaa
D     G    Bm    G    D      G    D
Dhanavanthulanugaa Mammulanu Cheya - Dhaaridhrya Mondhaavayyaa ||Kanneetini||

YouTube Link (Note that the version in the video is not identical to the post)

బంగారం అడుగలేదు

Chorus
D    G     Bm   G      D      G   D
బంగారం అడుగలేదు వజ్రాల్ని అడుగలేదు - హృదయాన్ని అడిగావయ్యా
D    G     Bm    G      D     G   D
ఆస్తులను అడుగలేదు అంతస్తులు అడుగలేదు - హృదయాన్ని అడిగావయ్యా 

D    Bm   G        A   D
కన్నీటిని తుడిచావయ్యా - సంతోషాన్ని ఇచ్చావయ్యా
D     Bm  G        A   D
మనుషులను చేసావయ్యా - నీ రూపాన్ని ఇచ్చావయ్యా

D    Bm-A D   D    Bm-A D
నా సర్వం యే-సయ్యా... నా జీవం యే-సయ్యా...
D     Bm-A D    D     A  D
నా ప్రాణం యే-సయ్యా... నా ధ్యానం యేసయ్యా...     ||బంగారం||

Verse 1
D   G    Bm   G    D    G   D
పాపాన్ని తొలగించి శాపాన్ని తీసేయ - భూలోకం వచ్చావయ్యా
D   G   Bm   G     D    G   D
కష్టాన్ని తీర్చేసి నష్టాన్ని పూడ్చేయ - నా కొసం వచ్చావయ్యా (2) ||కన్నీటిని||

Verse 2
D   G    Bm   G      D    G   D
రక్తాన్ని చిందించి రక్షణను అందించి - మోక్షాన్ని ఇచ్చావయ్యా
D    G   Bm    G    D   G    D
ధనవంతులనుగా మమ్ములను చేయ - దారిద్య్రమొందావయ్యా (2) ||కన్నీటిని||

YouTube Link (Note that the version in the video is not identical to the post)
Continue reading

Andaru Nannu Vidachinaa

Chorus
Bm                 D     Bm                    A
Andaru Nannu Vidachinaa - Neevu Nannu Viduvanantive  (2)
  Bm               A          
Naa Thalliyu Neeve - Naa Thandriyu Neeve 
  G          F#m      Bm
Naa Thalli Thandri Neeve Yesayyaa (2)

Verse 1
Bm                  D     Bm                  A
Vyaadhulu Nannu Chuttinaa - Baadhalu Nannu Muttinaa (2)
  Bm              A    
Naa Kondayu Neeve - Naa Kotayu Neeve
  G        F#m      Bm
Naa Konda Kota Neeve Yesayyaa (2)

Verse 2
Bm                 D     Bm                    A
Lokamu Nannu Vidachinaa - Neevu Nannu Viduvanantive (2)
  Bm               A    
Naa Bandhuvu Neeve - Naa Mithruda Neeve
  G          F#m      Bm
Naa Bandhu Mithruda Neeve Yesayyaa (2)

Verse 3
Bm                  D   Bm                     A
Nenu Ninnu Nammukontini - Neevu Nannu Bhayapadakantive (2)
  Bm              A   
Naa Thoduyu Neeve - Naa Needayu Neeve
  G        F#m      Bm
Naa Thodu Needa Neeve Yesayyaa (2)    ||Andaru||

Strumming: D D U D U D U

YouTube Link (Note the below song is in C#m)

అందరు నన్ను విడచినా

Chorus
Bm                D    Bm                  A
అందరు నన్ను విడచినా – నీవు నన్ను విడువనంటివే (2)
  Bm              A                 G       F#m      Bm   
నా తల్లియు నీవే  నా తండ్రియునీవే - నా తల్లి తండ్రి నీవే యేసయ్యా (2)

Verse 1
Bm                 D    Bm               A
వ్యాధులు నన్ను ముట్టినా – బాధలు నన్ను చుట్టినా (2)
  Bm              A               G       F#m     Bm   
నా కొండయు నీవే నా కోటయు నీవే – నా కొండ కోట నీవే యెసయ్యా (2)

Verse 2
Bm               D    Bm                 A
లోకము నన్ను విడచినా – నీవు నన్ను విడువనంటివే (2) 
  Bm             A               G         F#m      Bm   
నా బంధువు నీవే నా మిత్రుడ నీవే – నాబంధు మిత్రుడ నీవే యేసయ్యా (2)

Verse 3
Bm                D   Bm                 A
నేను నిన్ను నమ్ముకొంటిని- నీవు నన్ను భయపడకంటివే (2)
  Bm              A               G       F#m     Bm   
నా తోడుయు నీవే నా నీడయు నీవే – నా తోడు నీడ నీవే యేసయ్యా (2) ||అందరు||

Strumming: D D U D U D U

YouTube Link (Note the below song is in C#m)

Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa

Chorus
Em       D     C     Am     D    Em
Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa - Neevente Nenu Untaanesayyaa
Em       D            C 
Nee Maata Chaalayyaa - Nee Choopu Chaalayyaa
        Am           Em
Nee Thodu Chaalayyaa - Nee Needa Chaalayyaa    ||Neevunte||

Verse 1
Em        D        Em
Enni Bhaadhalunnanoo Ibbandulainanoo
          D  C (Am)    Em
Entha Kashtamochchinaa Nishtooramainanoo     ||Nee Maata||

Verse 2
Em          D         Em
Brathuku Naava Pagilinaa Kadali Paalainanoo
         D  C (Am)     Em
Alalu Munchi Vesinaa Aashalu Anagaarinaa      ||Nee Maata||

Verse 3
Em       D          Em
Aasthulanni Poyinaa Anaathagaa Migilinaa
         D  C (Am)       Em
Aapthule Vidanaadinaa Aarogyam Ksheeninchinaa   ||Nee Maata||

Verse 4
Em       D        Em
Neeku Ilalo Ediyu Ledu Asaadhyamu
           D C (Am)     Em
Needu Krupatho Naakemiyu Kaadila Samaanamu    ||Nee Maata||

Strumming: D U D D U D U

YouTube Link – (Note that this video is in Gm)

నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా

పల్లవి
Em           D        C       Am     D    Em
నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా – నీవెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా (2)
Em         D                 C
నీ మాట చాలయ్యా – నీ చూపు చాలయ్యా
      Am             Em
నీ తోడు చాలయ్యా – నీ నీడ చాలయ్యా (2)  ||నీవుంటే||

చరనం 1
Em          D           Em            
ఎన్ని బాధలున్నను ఇబ్బందులైనను 
       D  C (Am)  Em
ఎంత కష్టమొచ్చినా నిష్ఠూరమైనను (2)    ||నీ మాట||

చరనం 2
Em           D           Em             
బ్రతుకునావా పగిలినా కడలి పాలైనను 
        D  C (Am)   Em
అలలు ముంచివేసినా ఆశలు అణగారినా (2) ||నీ మాట||

చరనం 3
Em         D            Em  
ఆస్తులన్నీ పోయినా అనాథగా మిగిలినా
      D  C (Am)   Em
ఆప్తులే విడనాడినా ఆరోగ్యం క్షీణించినా  (2)  ||నీ మాట||

చరనం 4
Em          D            Em              
నీకు ఇలలో ఏదియూ లేదు అసాధ్యమూ
        D   C (Am)   Em
నీదు కృపతో నాకేదియూ కాదిల సమానము (2) ||నీ మాట||

Strumming: D U D D U D U

YouTube Link – (Note that this video is in Gm)

Oohinchaleni Melulatho Nimpina

Chorus
A            F#m
Oohinchaleni Melulatho Nimpina
D   E        A
Naa Yesayyaa Neeke Naa Vandanam (2)
A    F#m        D
Varninchagalanaa Nee Kaaryamul
B     E    F#m   A
Vivarinchagalanaa Nee Melulan (2)        ||Oohinchaleni||

Verse 1
A                   F#m
Melutho Naa Hrudayam Thruptiparachinaavu
E            A
Rakshana Paathranichchi Ninnu Sthuthiyinthunu (2)
A    F#m        D
Israyelu Devudaa Naa Rakshakaa
B     E   F#m    A
Sthuthiyinthunu Nee Naamamun (2)     ||Oohinchaleni||

Verse 2
A                 F#m
Naa Deenasthithini Neevu Maarchinaavu
E         A
Naa Jeevithaaniki Viluvanichchinaavu (2)
A      F#m         D
Nee Krupatho Nannu Aavarinchinaavu
B      E   F#m      A
Nee Sannidhi Naaku Thodunichchinaavu (2) ||Oohinchaleni||

YouTube Link

ఊహించలేని మేలులతో నింపిన

పల్లవి 
A           F#m
ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
D   E      A
నా యేసయ్యా నీకే నా వందనం (2)
A   F#m      D
వర్ణించగలనా నీ కార్యముల్
B   E   F#m   A
వివరించగలనా నీ మేలులన్ (2)     ||ఊహించలేని||

చరనం 1 
A              F#m
మేలుతో నా హృదయం తృప్తిపరచినావు
E       A
రక్షణ పాత్రనిచ్చి నిను స్తుతియింతును (2)
A    F#m     D
ఇశ్రాయేలు దేవుడా నా రక్షకా
B    E  F#m    A
స్తుతియింతును నీ నామమున్ (2)    ||ఊహించలేని||

చరనం 2 
A          F#Em
నా దీనస్థితిని నీవు మార్చినావు
E      A
నా జీవితానికి విలువనిచ్చినావు (2)
A    F#m       D
నీ కృపతో నన్ను ఆవరించినావు
B     E  F#m    A
నీ సన్నిధి నాకు తోడునిచ్చినావు (2)   ||ఊహించలేని||

YouTube Link

Yese Naa Parihari

Original song is in key of F. Use Capo on 3 with the following chords

D       A     G       D
Yese Naa Parihari - Priya Yese Naa parihari 
          G      A         D
Naa Jeevitha Kaalamella - Priya Prabhuve Naa Parihari

D           G     A         D
Enni Kashtalu Kaliginanu - Nannu Krunginche Baadhalenno 
            G     A         D
Enni Nashtalu Shobhillina - Priya Prabhuve Naa Parihari

D            G      A         D 
Nannu Saathanu Vembadinchina - Nannu Shatruvu Edirinchina 
            G     A         D
Palu Nindalu Nanu Chuttina - Priya Prabhuve Naa Parihari

D        G     A         D   
Mani Manyalu Lekunna - Mano Vedanalu Vedhinchina 
            G     A         D
Narulellaru Nanu Vidachina - Priya Prabhuve Naa Parihari

D            G      A       D 
Bahu Vyaadhulu Nanu Shokinaa - Naaku Shaanti Karuvaina 
             G     A         D
Nannu Shodhakudu Shodinchina - Priya Prabhuve Naa Parihari

D           G    A        D 
Devaa Neeve Naa Adhaaram - Nee Premaku Saatevvaru 
           G      A         D
Naa Jeevitha Kaalamantha - Ninnu Paadi Stuthinchedanu

Strumming: D D U D U D U D

YouTube Link

యేసే నా పరిహారి

Original song is in key of F. Use Capo on 3 with the following chords.

Chorus
D          A     G         D
యేసే నా పరిహారి – ప్రియ యేసే నా పరిహారి
      G        A           D
నా జీవిత కాలమెల్ల – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి  (2)     ||యేసే||

Verse1
D             G          A          D
ఎన్ని కష్టాలు కలిగిననూ – నన్ను కృంగించే బాధలెన్నో (2)
       G    A      D
ఎన్ని నష్టాలు శోభిల్లినా – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి   (2)   ||యేసే||

Verse2
D         G     A     D
నన్ను సాతాను వెంబడించినా  – నన్ను శతృవు ఎదిరించినా (2)
         G     A      D
పలు నిందలు నను చుట్టినా  – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి (2) ||యేసే||

Verse3
D       G    A     D
మణి మాణ్యాలు లేకున్న - మనోవేదనలు వేధించిన  (2) 
        G    A      D
నరులెల్లరు నను విడచిన - ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి (2)  ||యేసే|| 

Verse4
D         G    A    D
బహు వ్యాదులు నను సోకిన - నాకు శాంతి కరువైన  (2) 
        G    A      D
నను శోధకుడు శోధించిన - ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి (2)  ||యేసే||

Verse5
D      G    A     D
దేవా నీవే నా ఆధారం – నీ ప్రేమకు సాటెవ్వరు  (2)
       G    A     D
నా జీవిత కాలమంత – నిను పాడి స్తుతించెదను (2)     ||యేసే||

Strumming: D D U D U D U D

YouTube Link

యేసే నా మార్గము యేసే నా సత్యము

E               G#m
యేసే నా మార్గము యేసే నా సత్యము
A    B     C#m
జీవమని పాడెదం (2)

C#m    E       C#m
పరిశుద్ధ దేవుడు - ఆధార భూతుడు
       E       C#m
ఆధరించు దేవుడు - ఓదార్పునిచ్చును

  A        F#m
నా ప్రతి అవసరములో ఆదుకొను దేవుడు
G#m      A
రోగములన్నిటిని స్వస్థపరచు వాడు

E        G#m
యేసే నా మార్గము యేసే నా సత్యము
A  B   C#m
జీవమని పాడెదం (2)

  A        F#m
నా ప్రతి అవసరములో ఆదుకొను దేవుడు
G#m      A
రోగములన్నిటిని స్వస్థపరచు వాడు

Strumming: D D D U D U D

YouTube Link

Yese Naa Maargamu, Yese Naa Satyamu

As requested, here are the chords for Kripal Mohan's song

E         G#m
Yese Naa Maargamu Yese Naa Satyamu
A   B     C#m
Jeevamani Paadedham (2)

C#m    E        C#m
Parishudha Devudu - Adhara Bhoothudu
      E       C#m
Adharinchu Devudu - Odharpunichunu

  A         F#m
Naa Prathi Avasaramulo Adukonu Devudu
G#m       A
Rogamulannitini Swasthaparachu Vaadu

E         G#m
Yese Naa Maargamu Yese Naa Satyamu
A   B     C#m
Jeevamani Paadedham (2)

  A         F#m
Naa Prathi Avasaramulo Adukonu Devudu
G#m       A
Rogamulannitini Swasthaparachu Vaadavu

Strumming: D D D U D U D

YouTube Link

Aaradhana Yeshu Ko

Gm      Cm         F        Gm           
Shyamo Shaher Charo Paher – Mere Yeshu Ko Aaradhana
Gm      Cm          F        Gm        
Raat Aur Din Subah Aur Sham – Mere Yeshu Ko Aaradhana
Gm       Eb  F        Gm
Aaradhana Yeshu Ko – Aaradhana Yeshu Ko (2)

Gm      Cm         F        Gm    
Shyamo Shaher Charo Paher – Mere Yeshu Ko Aaradhana
Gm       Eb  F        Gm
Aaradhana Yeshu Ko – Aaradhana Yeshu Ko (2)

Gm       Cm     F       Bb   Gm
Chahe Kuch Bhi Aur Anjam – Aaradhana Mai Karta Rahu
Gm      Cm        F       Bb   Gm
Gam Ke Badal Ya Ho Khushiya - Aaradhana Mai Karta Rahu	
Gm       Eb  F        Gm
Aaradhana Yeshu Ko – Aaradhana Yeshu Ko  (3)
Gm       Eb  F        Gm
Aaradhana Pita Ko – Aaradhana Aatma Ko

Gm      Cm       F       Bb   Gm
Ashish Mujko Mile Na Mile - Aaradhana Mai Karta Rahu
Gm      Cm       F       Bb   Gm
Changai Mujko Mile Na Mile - Aaradhana Mai Karta Rahu
Gm       Eb  F        Gm
Aaradhana Yeshu Ko – Aaradhana Yeshu Ko
Gm       Eb  F        Gm
Aaradhana Pita Ko – Aaradhana Aatma Ko

Gm       Eb  F        Gm
Aaradhana Yeshu Ko – Aaradhana Yeshu Ko (2)

Strumming: D U D D U D

YouTube Link

రండి యెహోవాను గూర్చి

Cm           Ab  Bb    Cm
రండి యెహోవాను గూర్చి - ఉత్సాహగానము చేయుదము (2)
Cm        Bb  Ab    Cm
ఆయనే మన పోషకుడు - నమ్మదగిన దేవుడన్నీ (2)
Ab    Cm
నమ్మదగిన దేవుడనీ...     

Cm           Ab  Bb    Cm
రండి యెహోవాను గూర్చి - ఉత్సాహగానము చేయుదము
Cm       Bb        Cm   
ఆహా .. హల్లేలూయా ఆహా .. హల్లేలూయా (2)

Cm       Bb        Cm
కష్టనష్టము లెన్నున్నా - పొంగు సాగరలెదురైనా (2)
Cm     Bb    Ab    Cm 
ఆయనే మన ఆశ్రయం - ఇరుకులో ఇబ్బందులలో (2)
Ab    Cm
ఇరుకులో ఇబ్బందులలో...                ||రండి||

Cm          Bb      Cm
విరిగి నలగిన హృదయముతో - దేవ దేవుని సన్నిధిలో (2)
Cm     Bb    Ab       Cm 
అనిశము ప్రార్ధించినా - కలుగు యీవులు మనకెన్నో (2)
Ab      Cm
కలుగు యీవులు మనకెన్నో...               ||రండి||

Cm       Bb      Cm 
త్రోవ తప్పిన వారలను - చేరదీసే నాధుడనీ (2)
Cm     Bb      Ab     Cm 
నీతి సూర్యుండాయనేయని - నిత్యము స్తుతి చేయుదము (2)
Ab     Cm
నిత్యము స్తుతి చేయుదము...               ||రండి||

Strumming: D D D U  D U D U D

YouTube Link

Randi Yehovanu Gurchi

Cm           Ab   Bb   Cm
Randi Yehovanu Gurchi - Utsaha Ganamu Chesedhamu (2)
Cm        Bb  Ab     Cm
Ayane Mana Poshakudu - Nammadagina Devudani (2)
Ab     Cm
Nammadagina Devudani

Cm           Ab   Bb   Cm
Randi Yehovanu Gurchi - Utsaha Ganamu Chesedhamu
Cm     Bb        Cm   
Aha Hallelujah - Aha Hallelujah (2)

Cm          Bb        Cm
Kashta Nashatamu Lennunna - Pongu Sagaraledhuraina (2)
Cm     Bb    Ab    Cm 
Ayahe Mana Ashrayam - Irukulo Ibbandhulalo (2)       
Ab    Cm
Irukulo Ibbandhulalo                     ||Randi||

Cm          Bb        Cm
Throva Thappina Vaaralanu - Cheredeese Naadhudani (2)
Cm      Bb      Ab        Cm 
Neethi Suryundaayanenani - Nityamu Sthuthi Cheyudhamu (2)
Ab       Cm
Nityamu Sthuthi Cheyudhamu                  ||Randi||

Cm            Bb          Cm
Virigi Naligina Hrudhayamutho - Deva Devadevuni Sannidhilo (2)
Cm          Bb Ab       Cm 
Anishamu Praardhinnchina - Kalugu Eevulu Manakenno (2)
Ab      Cm
Kalugu Eevulu Manakenno                    ||Randi||

Strumming: D D D U  D U D U D

YouTube Link

Jeevanadhini Naa Hrudayamulo

D     A   D    G  C     D A  D
Jeevanadhini Naa Hrudayamulo - Pravahimpa Cheyumayaa (2)

D         G     C     G   D
Shareera Kriyalanniyu - Naalo Nashiyimpa Cheyumayaa (2)  ||Jeevanadini||

D         G    C   G      D
Balaheena Samayamulo - Nee Balamu Prasaadinchumu (2)   ||Jeevanadini||

D        G      C    G   D
Endina Emukalanniyu - Tirigi Jeevimpa Cheyumayaa (2)   ||Jeevanadini||

D        G      C     G   D
Aatmeeya Varamulatho - Nannu Abhishekam Cheyumayaa (2)  ||Jeevanadini||

D       G    C   G   D
Hallelujah Amen - Amen Hallelujah Amen (2)        ||Jeevanadini||

Strumming: D U D U D U

YouTube Link