ఏ తెగులు నీ గుడారమున్

G          C  G  D   G
ఏ తెగులు నీ గుడారమున్ - సమీపించదయా
G          C  G  D  G    
అపాయమేమియు రానేరాదు - రానేరాదయ్యా
  C       G  
లల లాలాలల - లల లాలాలల 
  D       G 
లల లాలాలల - లల లా

చరనం 1
G                 C
ఉన్నతమైన దేవుని నీవు – నివాసముగా గొని
Am           D      G                
ఆశ్రయమైన దేవుని నీవు – ఆదాయ పరచితివి 

చరనం 2
G                 C
గొర్రెపిల్ల రక్తముతో – సాతానున్ జయించితిమి
Am          D        G
ఆత్మతోను వాక్యముతో – అనుదినం జయించెదము 

చరనం 3
G                     C
దేవుని కొరకై మన ప్రయాసములు – వ్యర్ధము కానేకావు
Am          D      G
కదలకుండా స్థిరముగా - ప్రయాస పడేదము 

చరనం 4
G                  C
మనయొక్క నివాసము – పరలోక మందున్నది
Am         D       G
రానైయున్న రక్షకుని - ఎదుర్కొన కనిపెట్టెదం

Strumming: D D U D U
Advertisements

ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా

Em
ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా 
            D
ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా... 
  Am         G      D          Em
నా చింతలన్ని తీరేనయ్యా నిన్ను చేరిగా - ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా (2) ||ఎంత|| 

Em                  
ఘోరపాపినై నేనూ – నీకు దూరంగా పారిపోగా (2)
Am      G      D       Em
నీ ప్రేమతో నను క్షమియించి - నను హత్తుకొన్నావయ్యా (2)        ||ఎంత||

Em                  
నాకున్న వారందరూ – నను విడచిపోయిననూ (2)
Am          G       D        Em
ఎన్నెన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేసిననూ - నను నీవు విడువలేదయ్యా (2)  ||ఎంత||

Em                    
నీవు లేకుండ నేనూ – ఈ లోకంలో బ్రతుకలేనయ్యా (2)
Am      G      D        Em
నీతో కూడా ఈ లోకం నుండీ - పరలోకం చేరెదనేసయ్యా (2)        ||ఎంత||

Strumming: D U D U D U D U  D U D

YouTube Link (The video song is in Gm, capo 3 to play along)

కృపలను తలంచుచూ

కృపలను తలంచుచూ (2)
ఆయుష్కాలమంతా ప్రభుని - కృతజ్ఞతతో స్తుతింతున్ (2)  
 		
కన్నీటి లోయలలో - నే కృంగిన వేళలో (2) 
నింగిని చీల్చి - వర్షము పంపి 
నింపెను నా హృదయం యేసు - నింపెను నా హృదయం (2) ||కృపలను||

రూపింపబడుచున్న - ఏ ఆయుధముండినను (2)  	
నాకు విరోధమై - వర్ధిల్లదుయని 
చెప్పిన మాట సత్యం ప్రభు - చెప్పిన మాట సత్యం (2)   ||కృపలను||
 
హల్లెలూయ ఆమేన్ - ఆ.. ఆ.. నాకెంతొ ఆనందమే (2)  	
సీయోన్ నివాసం - నాకెంతొ ఆనందం 
ఆనందమానందమే ఆమేన్ - ఆనందమానందమే (2)     ||కృపలను||

మిమ్మును ముట్టినవాడు - నా కంటి పాపను (2) 	
ముట్టునని సెల - విచ్చిన దేవుడు 
కాచెను కలకాలం నన్ను - కాచెను కలకాలం (2)      ||కృపలను||

YouTube Link

Krupalanu Talanchuchu

Krupalanu Talanchuchu (2)
Ayushkaalamantha Prabhuni - Krutagnatato Stutintun (2)
	
Kanneeti Loyalalo - Ne Krungina Velalalo (2)
Ningini Cheelchi Varshamu Pamnpi 
Ninpenu Naa Hrudayam Yesu - Ninpenu Naa Hrudayam (2)  ||Krupalanu||

Roopinpabaduchunna - Ye Aayudhamundinanu (2)			  
Naaku Virodhamai Vardhilladu Yani 
Cheppina Maata Satyam Prabhu - Cheppina Maata Satyam (2) ||Krupalanu||

Hallelujah Amen - Aa Aa Naakento Anandame Aa Aa (2)
Seeyon Nivasam - Naakento Anandam 
Ananda Maanandame Amen - Ananda Maanandame        ||Krupalanu||
				 
Mimmu Muttina Vaadu - Naa Kanti Paapanu (2)
Muttunani Selavichchina Devudu 
Kaachenu Kala Kaalam Nannu - Kaachenu Kala Kaalam (2)  ||Krupalanu||

YouTube Link
https://youtu.be/C_WQ6T7ayoA

Sandhadi (Joyful Noise)

Gm       F       
Bethlahemulonanta - Sandhadi
Eb       F
Pashuvula Paakalo – Sandhadi
Gm         F       
Doothalu Vachchenanta Sandhadi
Eb       F
Paatalu Paadenanta – Sandhadi   ||Bethlahemu||
Gm       F       Cm        Dm     
Raaraaju Puttenani Sandhadi - Maa Raaju Puttenani Sandhadi (2)
Gm     F          Eb      F       
Chesaaranta Sandhade Sandadhi - Cheyabodaamu Sandhade Sandhadi (2)

Gm
Happy Happy...
Gm     F           Eb        F
Happy Happy Christmas Christmas - Wish you a Happy Christmas
Gm     F           Eb        F
Merry Merry Christmas Christmas - Wish you a Merry Christmas

Gm        F       
Ardha Raathri Velalo - Sandhadi
Eb         F
Doothalu Vachchenantaa - Sandhadi
Gm        F       
Rakshakudu Puttenani Sandhadi 
Eb         F
Vaarthanu Thelipenataa Sandhadi   ||Ardha Raathri||  
Gm     F          Eb      F
Chesaaranta Sandhade Sandhadi - Cheyyabodaamu Sandhade Sandhadi 
Gm     F          
Chesaaranta Sandhade Sandhadi
Eb      F
Cheyyabodaamu Sandhadi Sandhadi Sandhadi Sandhadi Sandhade    ||Happy||
	 
Gm        F       
Gollalu Vachchirantaa Sandhadi
Eb         F
Manasaaraa Mrokkirantaa Sandhadi 
Gm       F       
Andaala Baaludantaa Sandhadi
Eb      F
Andari Devudani Sandhadi      ||Gollalu||
Gm       F       Cm        Dm
Raaraaju Puttenani Sandhadi - Maa Raaju Puttenani Sandhadi (2)
Gm     F          Eb      F
Chesaaranta Sandhade Sandhadi - Cheyabodaamu Sandhade Sandhadi (2)||Happy||

Gm         F       
Thaaranu Choochukuntu Sandhadi
Eb         F
Gnaanulu Vachchaarantaa Sandhadi
Gm         F       
Pettelu Thechchaarantaa Sandhadi
Eb        F
Kaanukalichchaarantaa Sandhadi   ||Thaaranu||
Gm       F       Cm        Dm
Raaraaju Puttenani Sandhadi - Maa Raaju Puttenani Sandhadi (2)
Gm     F          Eb      F
Chesaaranta Sandhade Sandhadi - Cheyabodaamu Sandhade Sandhadi (2)||Happy||

Strumming: D D U D U

YouTube Link

Melulu Nee Melulu

Melulu Nee Melulu - Marachipolenayya (2)
Naa Pranamunnantha Varaku - Vidachi Polenayya
Melulu Nee Melulu - Marachipolenayya

Kondalalo Unnanu Aa.. Aa.. Aa - Marachi Poledayya Aa.. Aa.. Aa
Shramalalo Unnanu Aa.. Aa.. Aa - Vidachi Poledayya Aa.. Aa.. Aa (2)
Kondalalo Unnanu Nanu - Marachi Poledayya 
Shramalalo Unnanu Nanu - Vidachi Poledayya    
Needi Gorrepilla Manasayya Yesayya - Gorrepilla Manasayya Yesayya 
Gorrepilla Manasayya Yesayya - Gorrepilla Manasayya

Agnilo Unnanu Aa.. Aa.. Aa - Kaalipoledayya Aa.. Aa.. Aa
Jalamulalo Vellina Aa.. Aa.. Aa - Munigipoledayya Aa.. Aa.. Aa 
Agnilo Unnanu Nanu - Kaalipoledayya Aa.. Aa.. Aa
Jalamulalo Vellina Nanu - Munigipoledayya Aa.. Aa.. Aa 
Needi Pavurapu Manasayya Yesayya - Pavurapu Manasayya Yesayya
Pavurapu Manasayya Yesayya - Pavurapu Manasayya 

Chikatilo Unnanu Aa.. Aa.. Aa - Marachipoledayya Aa.. Aa.. Aa
Dukhamulo Unnanu Aa.. Aa.. Aa - Snehithudainavayya Aa.. Aa.. Aa
Chikatilo Unnanu Nanu - Marachipoledayya
Dukhamulo Unnanu Manchi - Snehithudainavayya
Needi Preminche Manasayya Yesayya - Preminche Manasayya Yesayya
Preminche Manasayya Yesayya - Preminche Manasayya

YouTube Link

మేలులు నీ మేలులు

మేలులు నీ మేలులు - మరచి పోలేనాయ్యా (2)
నా ప్రాణమున్నంత వరకు - విడచి పోలేనాయ్యా
మేలులు నీ మేలులు - మరచి పోలేనాయ్యా

కొండలలో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - మరచి పోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ..
శ్రమలలో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - విడిచి పోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ.. (2)
కొండలలో ఉన్ననూ నను - మరచి పోలేదయ్యా
శ్రమలలో ఉన్ననూ నను - విడిచి పోలేదయ్యా
నీది గొర్రెపిల్ల మన్సయా యేసయ్యా - గొర్రెపిల్ల మన్సయా యేసయ్యా
గొర్రెపిల్ల మన్సయా యేసయ్యా - గొర్రెపిల్ల మన్సయా యేసయ్యా

అగ్నిలో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - కాలిపోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ..
జలములలో వెళ్ళినా ఆ.. ఆ.. ఆ.. - మునిగిపోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ.. (2)
అగ్నిలో ఉన్ననూ నను - కాలిపోలేదయ్యా
జలములలో వెళ్ళినా నను - మునిగిపోలేదయ్యా
నీది పావురపు మనసయా యేసయ్యా - పావురపు మనసయా యేసయ్యా
పావురపు మనసయా యేసయ్యా - పావురపు మనసయా యేసయ్యా

చీకటిలో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - మరిచిపోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ..
దుఃఖములో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - స్నేహితుడైనావయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ..
చీకటిలో ఉన్ననూ నను - మరిచిపోలేదయ్యా
దుఃఖములో ఉన్ననూ మంచి - స్నేహితుడైనావయ్యా
నీది ప్రేమంచే మన్సయా యేసయ్యా - ప్రేమంచే మన్సయా యేసయ్యా
ప్రేమంచే మన్సయా యేసయ్యా - ప్రేమంచే మన్సయా యేసయ్యా

YouTube Link