ఏ తెగులు నీ గుడారమున్

G          C  G  D   G
ఏ తెగులు నీ గుడారమున్ - సమీపించదయా
G          C  G  D  G    
అపాయమేమియు రానేరాదు - రానేరాదయ్యా
  C       G  
లల లాలాలల - లల లాలాలల 
  D       G 
లల లాలాలల - లల లా

చరనం 1
G                 C
ఉన్నతమైన దేవుని నీవు – నివాసముగా గొని
Am           D      G                
ఆశ్రయమైన దేవుని నీవు – ఆదాయ పరచితివి 

చరనం 2
G                 C
గొర్రెపిల్ల రక్తముతో – సాతానున్ జయించితిమి
Am          D        G
ఆత్మతోను వాక్యముతో – అనుదినం జయించెదము 

చరనం 3
G                     C
దేవుని కొరకై మన ప్రయాసములు – వ్యర్ధము కానేకావు
Am          D      G
కదలకుండా స్థిరముగా - ప్రయాస పడేదము 

చరనం 4
G                  C
మనయొక్క నివాసము – పరలోక మందున్నది
Am         D       G
రానైయున్న రక్షకుని - ఎదుర్కొన కనిపెట్టెదం

Strumming: D D U D U
Advertisements

E Thegulu Nee Gudaramu

G           C  G  D    G
E Thegulu Nee Gudaramun - Sameepinchadaya
G           C  G   D  G 
Apaya Memiyu Raane Raadu - Raane Raadayya
   C        G 
Lala Lalalala - Lala Lalalala
   D        G 
Lala Lalalala - Lala La

Verse 1
G                     C
Unnathamaina Devuni Neevu - Neevasamuga Goni
Am             D        G
Ashrayamaina Devuni Neevu - Aadhaya Parachitivi

Verse 2
G                      C
Gorrepilla Rakthamutho - Sathanun Jayinchitini
Am            D         G
Aathmathonu Vakyamutho - Anudinam Jayinchedanu

Verse 3
G                          C
Devuni Korakai Mana Prayasamulu - Vyardhamu Kaane Kaavu
Am            D       G
Kadalakunda Sthiramuga - Prayasa Padedamu

Verse 4
G                   C
Mana Yokka Neevasamu - Paralokamandhunadi
Am            D          G
Raanai Yunna Rakshakuni - Yedurkona Siddhapaduma

Strumming: D D U D U

స్తోత్రం చెల్లింతుము

స్తోత్రం చెల్లింతుము - స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము
యేసు నాథుని మేలులు తలంచి             ||స్తోత్రం||

దివారాత్రములు - కంటిపాపవలె కాచి (2)
దయగల హస్తముతో - బ్రోచి నడిపించితివి (2)    ||స్తోత్రం||

గాడాంధకారములో - కన్నీటి లోయలలో
కృశించి పోనీయక - కృపలతో బలపరచితివి       ||స్తోత్రం|| 

సజీవ యాగముగా - మా శరీరము సమర్పించి
సంపూర్ణ సిద్దినొంద - శుద్దాత్మను నొసగితివి        ||స్తోత్రం||

సీయోను మార్గములో - పలు శోధనలు రాగా
సాతాన్ని జయించుటకు - విశ్వాసము నిచ్చితివి     ||స్తోత్రం||

సిలువను మోసుకొని - సువార్తను చేపట్టి
యేసుని వెంబడింప - ఎంత భాగ్యము నిచ్చితివి     ||స్తోత్రం||

పాడెద హల్లెలూయా - మరనాత హల్లెలూయా
సద పాడెద హల్లెలూయా - ప్రభుయేసుకే హల్లెలూయా ||స్తోత్రం||

Idigo Deva EE Hrudayam

Idigo Deva Ee Hrudayam 
Idigo Deva Ee Manasu
Idigo Deva Ee Deham 
Ee Nee Agnitho Kaalchuma
Parishudha Agnitho Kaalchuma

Paniki Raani Teegalunnavi 
Phalamivva Adduchunnavi
Phaliyinche Asha Naakundi
Ee Nee Agnitho Kaalchuma
Parishudha Agnitho Kaalchuma

Oh Naa Thota Maali
Inko Yedadhi Gaduvu Kaavali
Phaliyinche Asha Naakundi
Ee Nee Agnitho Kaalchuma
Parishudha Agnitho Kaalchuma

YouTube Link

స్తోత్రం చెల్లింతుము

Em       D    C      Em
స్తోత్రం చెల్లింతుము - స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము
Em  C   Bm      Em
యేసు నాథుని మేలులు తలంచి             ||స్తోత్రం||

Em                  C    D   Em
దివారాత్రములు - కంటిపాపవలె కాచి (2)
Em      D   C   D   Em
దయగల హస్తముతో - బ్రోచి నడిపించితివి (2)    ||స్తోత్రం||

Em                  C    D   Em
గాడాంధకారములో - కన్నీటి లోయలలో
Em      D   C   D   Em
కృశించి పోనీయక - కృపలతో బలపరచితివి       ||స్తోత్రం|| 

Em                  C      D    Em
సజీవ యాగముగా - మా శరీరము సమర్పించి
Em      D   C    D   Em
సంపూర్ణ సిద్దినొంద - శుద్దాత్మను నొసగితివి        ||స్తోత్రం||

Em                     C     D  Em
సీయోను మార్గములో - పలు శోధనలు రాగా
Em        D   C    D   Em
సాతాన్ని జయించుటకు - విశ్వాసము నిచ్చితివి     ||స్తోత్రం||

Em                   C     D  Em
సిలువను మోసుకొని - సువార్తను చేపట్టి
Em      D     C    D   Em
యేసుని వెంబడింప - ఎంత భాగ్యము నిచ్చితివి     ||స్తోత్రం||

Em                   C    D    Em
పాడెద హల్లెలూయా - మరనాత హల్లెలూయా
Em        D     C   D   Em
సద పాడెద హల్లెలూయా - ప్రభుయేసుకే హల్లెలూయా ||స్తోత్రం||

Strumming: D D U D U D U

Aradhinchedanu Ninnu

Chorus
Aradhinchedanu Ninnu - Naa Yesayya Aatmatho Satyamutho (2)
Ananda Gaanamutho - Arbhata Naadamutho (2)
Aradhinchedanu Ninnu - Naa Yesayya Aatmatho Satyamutho (2)

Verse 1
Nee Jeeva Vakyamu Naalo - Jeevamu Kaliginche (2)
Jeevitha Kaalamantha - Naa Yesayya Neekai Brathikedanu (2)
Aradhinchedanu Ninnu - Naa Yesayya Aatmatho Satyamutho (2)

Verse 2
Chinathalenni Kaliginanu - Nindalanni Nannu Chuttina (2)
Santhoshamugane Nenu - Naa Yesayya Ninne Vembadinthunu (2)

Chorus
Aradhinchedanu Ninnu - Naa Yesayya Aatmatho Satyamutho (2)
Ananda Gaanamutho - Arbhata Naadamutho (2)
Aradhinchedanu Ninnu - Naa Yesayya Aatmatho Satyamutho (2)

Composed by: Kripal Mohan
Singer: Alan

YouTube Link

Yesu Neeve Kaavalayya

Chorus
D         G    A        D
Yesu Neeve Kaavalayya - Naatho Kuda Raavalayya (2)
   Bm      D        Bm      D
Ghanuda Nee Divya Sannidhi - Nanu Aadukune Naa Pennidhi
   A          D
Neeve Kaavalayya - Naatho Raavalayya (2)  ||Yesu Neeve||

Verse 1
D   Bm    A  Bm   G    A
Neeve Naatho Vasthe - Digulu Naakundadu (2)
Bm  G   Bm   A       D
Neeve Agnapisthe - Tegulu Nannantadu (2)    
   A          D
Neeve Kaavalayya - Naatho Raavalayya (2)  ||Yesu Neeve||

Verse 2
D   Bm    A  Bm   G    A
Neeve Naatho Vasthe - Koratha Nakundadu (2)
Bm  G   Bm   A         D
Neeve Agnapisthe - Kshayatha Nannantadu (2)
   A          D
Neeve Kaavalayya - Naatho Raavalayya (2)  ||Yesu Neeve||

Verse 3
D   Bm    A  Bm   G    A
Neeve Naatho Vasthe - Oatami Naakundadu (2)
Bm  G   Bm   A        D
Neeve Agnapisthe - Cheekati Nannantadu (2)
   A          D
Neeve Kaavalayya - Naatho Raavalayya (2)  ||Yesu Neeve||

Strumming: D U D U D U D U D

YouTube Link (Note that the original song in the video is in Eb)